OŠ "Srbija" raspisala konkurs za dva profesora razredne nastave

Napišite komentar

job searchOPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO - SKUPŠTINA - raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog mjesta direktora JU Centar za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo

 

I - Opis poslova

Direktor Ustanove, shodno zakonu, obavlja sljedeće poslove:

- zastupa i predstavlja Ustanovu,

- odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,

- predlaže osnove poslovne politike,

- predlaže program rada, finansijski plan i preduzima mjere za njihovo sprovođenje,

- predlaže akta koja donosi Upravni odbor,

- organizuje i rukovodi procesom rada,

- vodi poslovanje Ustanove,

- samostalno donosi odluke (odluku o zasnivanju radnog odnosa radnika, o prestanku radnog odnosa, o preraspodjeli radnog vremena i dr.),

- potpisuje kolektivni ugovor,

- imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,

- odlučuje o raspoređivanju radnika na određene poslove i radne zadatke,

- izvještava o rezultatima rada i poslovanja u skladu sa Statutom i zakonom. Vrši i druge poslove predviđene Statutom, a naročito:

- učestvuje u radu Upravnog odbora i daje mišljenje i prijedloge samostalno ili koji se od njega zatraže,

- dužan je da obustavi od izvršenja nezakonite odluke, odluke koje su u suprotnosti sa opštim aktima, kao i odluke kojima se nanosi šteta u Ustanovi i da ih ponovo stavi na dnevni red organa koji je donio odluku, a da nakon toga, ukoliko te odluke ne budu ukinute od strane tog organa, o tome obavijesti osnivača u skladu sa Zakonom,

- odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika na radu i u vezi sa radom,

- obavlja i druge poslove koji spadaju u njegovu nadležnost u skladu sa Ustavom, zakonom i opštim aktima Ustanove.

II - Mandat

Direktor se imenuje na period od četiri (4) godine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1. da su državljani Republike Srpske ili BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog mjesta,

4. da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom.

5. da nisu osuđivani za krivično djelo ili prekršaj koji ih čine nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenom organu,

6. da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

IV - Posebni uslovi za kandidate

Direktor Ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika. Stručni radnici su lica koja su stekla obrazovanje prvog ciklusa u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine i vrednuju se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno imaju stručnu spremu stečenu prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja.

Stručni radnici su radnici sljedećih zanimanja:

- diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani psiholog, diplomirani sociolog, menadžer socijalne politike i socijalne zaštite, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani specijalni edukator i rehabilitator).

- osim lica sa spiska stručnih radnika za direktora može biti imenovan i diplomirani ekonomista.

Lice koje se imenuje za direktora mora da ima:

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i

- položen stručni ispit za rad u organima uprave.

V - Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci.

VI - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- biografiju o kretanju u službi,

- ovjerenu kopiju diplome,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju lične karte,

- dokaz o radnom iskustvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podt. 3. i 4. tačke III konkursa,

- dokaz da nije osuđivan za krivično djelo.

- potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu koja se odnosi na tačku V konkursa.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave podnosilaca sa kojima Komisija za izbor ne stupi u kontakt u određenom roku, a nakon roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmana, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na konkurs neće biti vraćana kandidatima.

VII - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje br. 2, Komisija za izbor direktora JU Centar za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo.

VIII - Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na njeb stranici opštine.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

********

JU OŠ "SRBIJA" PALE, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71420 Pale, Direktor: 057/222-200; Sekretar: 057/225-170; Faks: 057/225-161; e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. raspisuje KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave – 2 izvršioca, puna radna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 12.2.2018. godine u 10.30 časova u prostorijama JU OŠ "Srbija" na Palama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

********

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU objavljuje  KONKURS Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Mašinstvo.....1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo.....1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika...........................................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Elektroenergetika...1 izvršilac

 Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo.........................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemijske tehnologije............................................................................................1 izvršilac

Karakaj bb, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA RAČUNARSKE NAUKE I SISTEME

1. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke....1 izvršilac

KATEDRA ZA FIZIKU

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Fizika kondenzovane materije.........................................................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ratarstvo...........1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu posebne uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU raspisuje JAVNI KONKURS

za prijem radnika

I

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Čuvar-ložač-portir na OJ Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1;

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto čuvar-ložač-portir:

- III stepen stručne spreme, KV;

- jedna godina radnog iskustva;

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6. ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi;

7. dokaz o radnom iskustvu;

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

****************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU raspisuje PONIŠTENjE KONKURSA

Konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", dana 17.1.2018. godine, poništava se u dijelu koji se odnosi na prijem radnika na radno mjesto kućni majstor na Medicinskom fakultetu Foča na poziciji označenoj pod rednim brojem 1.

*********

JU OŠ "SVETI SAVA" ROGATICA Preobraženjska bb. Imejl-adresa: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. tel/faks: 058 415-261 raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik fizike, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana

prijema do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik hemije, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana

prijema do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik ruskog jezika, 1 izvršilac za 6 časa sedmično, na određeno

vrijeme od dana prijema do 9.5.2018. godine, odnosno povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik biologije, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od

dana prijema do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i

5. Nastavnik fizike, 1 izvršilac puna norma, na određeno vrijeme od dana prijema

do povratka odsutnog radnika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) i članom 3. tačka m), o), đ) i nj) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 12.2.2018. godine, u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs".

  • Izvor: glassrpske.com
Napomena i uslovi komentarisanja
Napomena: Komentari čitalaca ne predstavljaju stav redakcije portala Sarajevo-RS.com. Za sadržaj i tačnost komentara čitalaca ne odgovaramo. Sadržaj se periodično pregledava i neprikladni komentari se uklanjaju. Sarajevo-RS.com zadržava pravo brisanja komentara, kao i blokiranja korisničkog imena bez najave i bez objašnjenja.
Uslovi komentarisanja: Strogo je zabranjen govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke. Administrator će izbrisati sve komentare koji na bilo koji način vrijeđaju druge ili svojim sadržajem nisu na adekvatnom mjestu.
Prijavite se napišite svoj komentar...
Prijavi se putem
ili ostavi komentar kao gost
Učitavanje komentara... Komentar će biti osvježen nakon 00:00.

Budite prvi i dodajte komentar.

nazad na vrh

Obavještenja

14:30 22 April, 2018 Nedjelja

Konkurs za profesora razredne nastave u OŠ ''Srbija''

Konkurs za profesora razredne nastave u OŠ ''Srbija''

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDOMladička br.3, 71 213 Istočna IlidžaTelefon: 057/316-865;e-mail: . raspisujeKONKURSza izbor direktora školeI Za direktora škole može da bude ...

11:00 10 April, 2018 Utorak

Oglas za posao: Kamenolomu ''Bijele vode'' potreban inženjer rudarstva

Oglas za posao: Kamenolomu ''Bijele vode'' potreban inženjer rudarstva

BIJELE VODE KAMENOLOM DOOKijevo bb, 71220 Trnovo, BiHe-mail: .jeOGLASza prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme- Diplomirani inžinjer rudarstva ...

11:00 12 Januar, 2018 Petak

Filijala Istočno Sarajevo: Slobodna radna mjesta

Filijala Istočno Sarajevo: Slobodna radna mjesta

JU SŠC "IVO ANDRIĆ" VIŠEGRAD ww.sscisegrad.com, ., tel.+387(0)58630250, faks 630-481, sekretar 630-470, računovodstvo 630-480, Ul. Kralja Petra I br.16. raspisuje KONKURS ...