Aktuelno

Konkurs za profesora razredne nastave u OŠ ''Srbija''

14:30 22 April, 2018 nedjelja

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDOMladička br.3, 71 213 Istočna IlidžaTelefon: 057/316-865;e-mail: . raspisujeKONKURSza izbor direktora školeI Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole.Opšti uslovi:1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,2) da je punoljetan,3) da je radno sposoban.Posebni uslovi:1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju...