Filijala Istočno Sarajevo: Slobodna radna mjesta

Napišite komentar

posaoJU SŠC "IVO ANDRIĆ" VIŠEGRAD

ww.sscisegrad.com,

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., tel.+387(0)58630250,

faks 630-481, sekretar 630-470, računovodstvo 630-480,

Ul. Kralja Petra I br.16.

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

Na određeno vrijeme

1. Profesor matematike, 1 izvršilac sa iskustvom, 18 časova - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

2. Profesor istorije - 1 izvršilac sa iskustvom, 2 časa

i latinskog jezika, 1 izvršilac sa iskustvom, 4 časa - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

3. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac sa iskustvom, 12 časova, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom o radu – ("Službeni glasnik RS", broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:

• Ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS", broj: 34/15 i 83/15), i srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

• Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

•Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

• Da ima najmanje jednu godinu rada u struci.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. kratku biografiju;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. Potvrda o radnom stažu/ iskustvu u struci, izdato od strane ranijeg poslodavca

kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 102/14 i 42/16,).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 22.1.2018. godine u 9 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Fond časova, naveden u konkursu, biće umanjen u novoj školskoj godini, zbog smanjenja broja odjeljenja u školi.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa traženim radnim iskustvom, u radni odnos se može primiti i lice bez iskustva.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski "Ivo Andrić" Višegrad

Ul. Kralja Petra I broj 16.

73240 Višegrad, sa naznakom "Za konkurs".

***************

JU OŠ "SVETI SAVA" TRNOVO

Tel/ faks: 057 610 394, E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik biologije - 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ............................................................................1 izvršilac

2. Nastavnik demokratije - 1 čas na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom............................................................................. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 102/14, 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. stav 6. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa; i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 24.1.2018. godine u 9 časova. Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ "Sveti Sava" Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

*****************

JU OŠ "MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI"

HAN PIJESAK

Aleksandra Karađorđevića 10,

tel/faks: 057 / 555-210,

e–mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac na 5 časova sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu – ("Službeni glasnik RS", broj:1/2016), uslove propisane članom 104. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/2017), članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj:77/09, 86/10 i 25/14), članom 7, 8. i 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj:102/14, 45/2016).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs) sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za opšte uslove koje treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

- da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže izabrani kandidat).

Pored opštih uslova kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova konkursa:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

Ukoliko kandidat prilaže kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene.

Dokumentacija prispjela na konkurs se vraća.

Intervjui sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u ponedjeljak, 22.1.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervjuu, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom list "Glas Srpske".

Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu JU Osnovna škola "Milan Ilić Čiča Šumadijski", Aleksandra Karađorđevića broj 10, Han Pijesak 71360.

**********

JU OŠ "RUDO" - RUDO

Ul. Cara Dušana 35 A.

tel/faks 058/700-270,

E - mail - Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor fizike 10 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/17)

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja stručne spreme,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Svi kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće intervjuisani u prostorijama JU Osnovne škole "Rudo" 22.1.2018. god. u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu JU Osnovna škola "Rudo"ul. Cara Dušana br. 35, Rudo, 73260.

***********

JU OŠ "MOKRO"

MOKRO

Tel: 057/235-030; tel/faks: 057/235-031

E-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mesta

1. Sekretar škole - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i završenim prvim ciklusom studijskog programa ili ekvivalent - diplomirani pravnik, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 129. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/17).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme (član 113, stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – "Sl. gl. RS", br. 44/17.).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom, kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3) Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetni licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata.

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent - pravni fakultet,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

4) Uvjerenje o radnom stažu ili radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža ili iskustva po vrstama posla,

5) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 22.1.2018. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovna škola "Mokro" u Mokrom.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole Mokro bb , 71428 Mokro, preporučenom pošiljkom.

***********

JU OŠ "BOŠKO BUHA" ŠTRPCI

raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Profesor nastavnik njemačkog jezika - na određeno vrijeme, od dana prijema do završetka nastavnog procesa školske 2017/18. godine, 1 izvršilac – za 10 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

4. Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja - dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica - dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla;

- stepen stručne spreme i

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 22.1.2018. god. sa početkom u 8 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Štrpci br.60, 73265 Uvac, preporučeno ili direktno u školu.

 

  • Izvor: glassrpske.com
Napomena i uslovi komentarisanja
Napomena: Komentari čitalaca ne predstavljaju stav redakcije portala Sarajevo-RS.com. Za sadržaj i tačnost komentara čitalaca ne odgovaramo. Sadržaj se periodično pregledava i neprikladni komentari se uklanjaju. Sarajevo-RS.com zadržava pravo brisanja komentara, kao i blokiranja korisničkog imena bez najave i bez objašnjenja.
Uslovi komentarisanja: Strogo je zabranjen govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke. Administrator će izbrisati sve komentare koji na bilo koji način vrijeđaju druge ili svojim sadržajem nisu na adekvatnom mjestu.
Prijavite se napišite svoj komentar...
Prijavi se putem
ili ostavi komentar kao gost
Učitavanje komentara... Komentar će biti osvježen nakon 00:00.

Budite prvi i dodajte komentar.

nazad na vrh

Obavještenja

14:30 22 April, 2018 Nedjelja

Konkurs za profesora razredne nastave u OŠ ''Srbija''

Konkurs za profesora razredne nastave u OŠ ''Srbija''

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDOMladička br.3, 71 213 Istočna IlidžaTelefon: 057/316-865;e-mail: . raspisujeKONKURSza izbor direktora školeI Za direktora škole može da bude ...

11:00 10 April, 2018 Utorak

Oglas za posao: Kamenolomu ''Bijele vode'' potreban inženjer rudarstva

Oglas za posao: Kamenolomu ''Bijele vode'' potreban inženjer rudarstva

BIJELE VODE KAMENOLOM DOOKijevo bb, 71220 Trnovo, BiHe-mail: .jeOGLASza prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme- Diplomirani inžinjer rudarstva ...

11:00 12 Januar, 2018 Petak

Filijala Istočno Sarajevo: Slobodna radna mjesta

Filijala Istočno Sarajevo: Slobodna radna mjesta

JU SŠC "IVO ANDRIĆ" VIŠEGRAD ww.sscisegrad.com, ., tel.+387(0)58630250, faks 630-481, sekretar 630-470, računovodstvo 630-480, Ul. Kralja Petra I br.16. raspisuje KONKURS ...